Hasta Haklari Aktivistleri Dernegi

KURUMSAL

HASTA HAKLARI AKTİVİSTLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: "Hasta Hakları Aktivistleri Derneği"dir. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı

Madde 2- Dernek, İnsanın ve toplumun genel sağlık ve güvenliğinin insan haklarının doğal ve gerekli unsuru olduğunu kabul ederek; insan onuruna yakışır ve yaşanabilir çevre ihtiyacının karşılanması, sağlık ve güvenlik hakları ihlal edilen fertlerin tıbbî etik, ulusal, uluslararası belgeler veya hukukun genel ilkelerince belirlenen hasta ve hasta yakını haklarının toplumda tanınmasını, bilinmesini sağlamak, hak ihlaline uğramalarını önlenmek, çevreyi koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamak, İnsan hakları ve menfaatlerinin tesisi için çalışmak amacı ile kurulmuştur.

Dernek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde 3- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar:

1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında hasta haklarını zedeleyen, sosyal, kültürel, fiili ve hukuki engellerin kaldırılması için görüş bildirmek, ilmi ve sosyal araştırma veya kamuoyu yoklamaları yapmak/yaptırmak, raporlar hazırlamak ve neticeleri ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşmak,

2- Kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum ve benzeri çalışmalar düzenlemek ayrıca sergiler açmak, kermesler düzenlemek ödüllü/ödülsüz yarışmalar düzenlemek, film, video, tiyatro ve benzeri etkinliklerde bulunmak,

3- Hasta haklarının tanınması, bilinmesi, korunması için her türlü süreli/süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunmak, basın yayın organlarında kültürel, eğitsel sayfalar ve benzeri çalışmalar yapmak ve yaptırmak ve internet ortamında benzer faaliyetlerde bulunmak,

4- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,

5- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

6- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

7- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi kapsamında ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

8- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, kurulu bir federasyona katılmak veya federasyon oluşumunda bulunmak,

11- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla veya kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda yardımlaşmak, ortak projeler yürütmek,

13- Maddi hiçbir karşılık beklemeden hasta hakları konusunda mağdur olmuş kişilere ve yakınlarına her türlü maddi, manevi ve hukuki yardımlarda bulunmak ve bu amaçla kampanyalar düzenlemek,

14- Derneğin ve Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15- Yurt İçinde ve Yurt dışında gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16- Dernek amaçları doğrultusunda hukuken tanınan her türlü haklardan yararlanarak yukarıda sayılanlar haricinde kalan her türlü eylem ve işlemleri yapmak,

Dernek Kurucuları

Madde 4- Dernek kurucuları aşağıda isim, soy isim, meslek ve T.C. Kimlik numaraları belirtilmiş kişilerdir:

Adı Soyadı

Muharrem Balcı

Orhan Demir

Yakup Kemal Kalyoncu

Fatih Coşkun

Süleyman Sangan

Sami Ortaç

Ali Akgül

Mahir Orak

Ahmet Buğra Aydın

Rukiye Günel

Şerife Gül Özdemir Arıman

Münevver Kübra Bakırcı

Behiye Günel Gürbüz

Emine Betül Avcu

Rabia Ceran

Meryem Sarı

Ümran Sırımsı Candemir

Bilal Kılınç

Çiğdem Tahmaz

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5- Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olabilir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak veya İnternet üzerinden yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Sonuç taraflara yazılı veya e-posta ile bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 6-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7- Dernek üyeleri aşağıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 8-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

1- Genel Kurul,

2- Yönetim Kurulu,

3- Denetim Kurulu,

Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı

Madde 9-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel Kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, iki yılda bir, Ocak ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Madde 10- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Madde 11- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip üye seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yasal temsilcisi veya yazılı olarak temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulda Oy Kullanma ve Karar Alma Usulü

Madde 12- Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 13- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a- Dernek organlarının seçilmesi,

b- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası

d- Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

f- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan

itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

g- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

h- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

i- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

j- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

k- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

l- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

m- Derneğin vakıf kurması,

n- Derneğin fesih edilmesi,

o- Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

p- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

r- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulu’nun Teşkili

Madde 14- Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 15- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

b- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

d- Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

e- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

f- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

g- Gereli görülen yerlerde temsilcilik ve genel kuruldan aldığı yetkiye istinaden şube açılmasını sağlamak,

h- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

i- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

j- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

k- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

l- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

m- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulu’nun Teşkili

Madde 16- Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 17- Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin İç Denetimi

Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 19- Dernek, gelirlerini aşağıdaki kaynaklardan sağlar.

a- Üyeler yıllık 12,00 TL aidat ödemekle mükelleftirler. Genel Kurul bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yetkilidir.

b- Şubeler, ilk yıl hariç gelirlerinin yüzde 25’sini altı ayda bir genel merkeze öderler.

c- Dernek gerçek ve tüzel kişilerden bağış alabilir.

d- Dernek tarafından düzenlenen faaliyetlerden sağlanan gelirler.

e- Dernek varlıklardan elde edilen gelirler.

f- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için yapacağı ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler.

g- Diğer gelirler.

Derneğin Tutacağı Defterler

Madde 20- Dernek, Dernek Mevzuatında tutulması zorunlu defterleri tutar. Dernek, işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Mevzuatında belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Tutulacak defterler, Dernekler Mevzuatı ve Vergi Usul Kanunu’nun belirlediği usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 21- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Şube Kuruluşu

Madde 22- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 23- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şube Organları

Madde 24- Şubenin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 25-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.

Temsilcilik Açma

Madde 26- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurulu’nda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Fesih ve Mal Varlığının Tasfiyesi

Madde 27- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Derneğin kendiliğinden feshedilmiş sayılması veya Genel Kurulca feshine karar verilmesi durumunda, derneğin malvarlığı feshe karar veren üyelerin belirleyeceği bir dernek veya vakfa devredilir.

Tasfiye işlemlerinde önceden hazırlanan ve onaylanan şekle uygun olarak derneğin mal varlığı tasfiye edilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Hüküm Eksikliği

Madde 28- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1- Şube olmayan yerleşim birimlerinde ikametleri sırasında Genel Merkez ya da herhangi bir şubeye üye olanlar ikamet ettikleri yerleşim biriminde şube kurulması durumunda üyelikleri, ilgili şubeye aktarılır.