Hasta Hakları Aktivistleri Derneği

Bilgiler

Bilinmesi Gerekenler

Bilinmesi Gerekenler

Ek Ücret Nedir?

Ek Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

Ek Ücret Olarak Değerlendirilmeyen Diğer İşlemler Nelerdir?

Ek Ücret Kurumdan Talep Edilebilir mi?

Ücret Konusunda Hastanın Sağlık Hizmet Sunucusu Tarafından Bilgilendirilmesi

Ek Ücret Belgelendirilmesi

Kimlerden Ek Ücret Alınmaz?

Otelicilik Hizmetlerinde Ek Ücret Uygulaması

İstisnai Sağlık Hizmetlerinde Ek Ücret Uygulaması?

Ek Ücret: Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları;SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kurumca belirlenen oranı geçmemekkaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ek ücret alabilir. Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç)öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde ellisini geçmemek üzere, Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ek ücret alınabilir. Ancak alınacak ek ücret bir defada asgari ücretin iki katını geçemez.

Diyaliz Tedavisi

Hemodiyaliz tedavileri, ev hemodiyalizi, periton diyalizine (sürekli ayaktan periton diyalizi ve aletli periton diyalizi) ilişkin sağlık hizmetleri bedelleri SUT'ta belirtilen usûl ve esaslar dahilinde Kurumca karşılanmakta olup sağlık hizmeti sunucuları tarafından herhangi bir ilave ücret talep edilemez.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İşlemleri

Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ilişkin sağlık raporlarının nasıl düzenleneceği ile resmi ve özel sağlık hizmeti sunucularında ayakta ve yatarak verilen fizik tedavi ve rehabilitasyon bedelleri Kurumca karşılanmaktadır. Ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında bir hastaya günde en fazla bir seans, yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında ise aynı bölge için bir seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemi bedeli Kurumca karşılanır. Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla; aynı bölgeden toplam 30 seans,iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. Aynı bölge için bir yıl içinde en fazla iki sağlık raporu düzenlenebilir.

Sözleşme

Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, resmi (Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık hizmeti sunucuları, Üniversitelere (resmi ve vakıf) bağlı sağlık hizmeti sunucuları, TSK'ya bağlı sağlık hizmeti sunucuları, Belediyelere ait hastane ve tıp merkezleri) ve özel sağlık hizmeti sunucularından (özel hastaneler, tıp merkezleri,dal merkezleri, diyaliz merkezleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, tüp bebek merkezleri, ESWL merkezleri, hiperbarik ve oksijen tedavi merkezleri) sözleşmeler yoluyla sağlanmaktadır.Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmetleri bedelleri acil sağlık hizmetleri dışında Kurumca karşılanmamaktadır.

Acil Sağlık Hizmetleri

Sağlık Uygulama Tebliği'nin katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri ile ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerine ilişkin maddelerine göre Kurumla sözleşmeli veya sözleşmesiz sağlık hizmet sunucuları tarafından sunulan acil sağlık hizmetlerinden dolayı,kişilerden katılım payı ve ilave ücret alınmamaktadır. Ancak, acil servisine müracaat eden ve muayeneleri sonucunda acil olmadığı tespit edilen kişilerin tedavi giderleri SUT eki EK 2-B Listesi'nde 520.021 kodlu "Yeşil alan muayenesi" adı altında yer alan işlem bedeli üzerinden Kurumca karşılanır. Muayene sonucunda acil olduğu tespit edilenler için ise SUT'un 2.2.1.B-2 numaralı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki ilgili hükümler uygulanır. Ancak sağlık hizmeti sunucularınca acil servislerde verilen ve Kuruma acil sağlık hizmeti olarak faturalandırılan hizmetlerin Kurumun inceleme birimlerince yeşil alan muayenesi olarak değerlendirilmesi halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri karşılanmaz.Sunulan acil sağlık hizmetleri dolayısıyla kişilerden herhangi bir ücret alınması halinde;genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi ise sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne, değilse Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlükleri'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

Trafik Kazaları

"Trafik Kazaları" alt başlığı altındaki bilgilerin tamamen değiştirilmesi gerekmekte olup, son düzenlemelere göre yapılan güncellemenin aşağıdaki gibi olması gerekmektedir: Trafik Kazaları Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğerbütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları tedaviningerektirdiği tüm sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olupolmadığına bakılmaksızın Kurum tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT)yer alan hükümler doğrultusunda karşılanır. Genel sağlık sigortalıları için trafik kazası geçirilen araç/araçlardan birtanesinin plaka bilgisi yeterli olup, trafik kaza tespit tutanağı veya trafikkazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belge istenmeyecek, genel sağlık sigortalısıolmayanlar içinse kaza tespit tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine dair kanıtlayıcıbelge istenecektir.Genel sağlık sigortalısı olmayanların tedavi giderlerinin karşılanmasıtrafik kazaları halleriyle sınırlı olup, bu kişilerin 2918 sayılı Karayolları