Hasta Hakları Aktivistleri Derneği

Bilgiler

Bilinmesi Gerekenler

Ek Ücret

Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları;SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kurumca belirlenen oranı geçmemekkaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ek ücret alabilir.

Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç)öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde ellisini geçmemek üzere, Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ek ücret alınabilir. Ancak alınacak ek ücret bir defada asgari ücretin iki katını geçemez.
Ek Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz.Ancak; Yüksek öğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç)öğretim üyesi tarafından verilen sağlık uygulama tebliğinin 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındakisağlık hizmetleri, kardiyovasküler cerrahi işlemler ve 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzereSUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu "Koklear implant yerleştirilmesi işlemi için ek ücret alınabilir.

Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021 kod numaralı "Yeşil alan muayenesi" adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,

a) Yoğun bakım hizmetleri,

b) Yanık tedavisi hizmetleri,

ç) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

c) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,

d) Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri,

e) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,

f) Hemodiyaliz tedavileri,

ğ) Kardiyovasküler cerrahi işlemleri. (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç)

h) SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu "Koklear implant yerleştirilmesi" işlemi.

Ek Ücret Olarak Değerlendirilmeyen Diğer İşlemler Nelerdir?

Sağlık uygulama tebliği eki EK-2/B, EK-2/C, EK-2/Ç listelerinde yer alan işlemlerin bedellerine ek olarak Kuruma ayrıca faturalandırılabilen tıbbi malzeme ve ilaçlar ile SUT eki EK-2/A Listesindeki tutarlara dahil olan işlemler için ayrıca ek ücret alınamaz.

Kurumla sözleşmeli eczaneler, eşdeğer ilaçların azami fiyatı ile kişinin talep ettiği eşdeğer ilacın fiyatı arasında oluşacak fark ücretini, Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseseleri de kişinin talep ettiği görmeye yardımcı malzemenin bedeli ile Kurumca ödenen görmeye yardımcı malzeme bedeliarasında oluşacak fark ücretini kişilerden talep edebileceklerdir. Bu fark ücreti ek ücret olarak değerlendirilmez.

Sağlık hizmeti sunucularınca, Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri için talep edilen ücretler, ek ücret olarak değerlendirilmez.

Ek Ücret Kurumdan Talep Edilebilir mi?

Ek ücretler, genel sağlık sigortalıları veya bakmakla yükümlü olunan kişilerce ve/veya sağlık kurum/kuruluşlarınca Kurumdan talep edilemez.

Ek Ücret Konusunda Hastanın Sağlık Hizmet Sunucusu Tarafından Bilgilendirilmesi

Sağlık hizmeti sunucusu, sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde,alacağı ek ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alır.Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ek ücret talebinde bulunamaz.

Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması ve acil halin sona ermesi halinde, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ek ücrete tabi olduğuna ilişkin hastaya/hasta yakınına SUT eki "Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu" (EK-1/D) kullanılarak,yazılı bilginin imza karşılığı verilmesi zorunludur.

Ek Ücret Belgelendirilmesi

Kurumla sözleşmeli/protokollü vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, aynı başvuru numarası altında yapılan Kurumca karşılanan sağlık hizmeti bedellerinin toplamının 100 (yüz) TL’yi aşması halinde, bu hizmetleri ve varsa ek ücret tutarını gösterir, SUT eki "Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve Ek Ücreti Gösterir Belge" yi (EK-1/B) yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya vermek zorundadır. Ancak hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler hastaya verilmek zorundadır. Söz konusu bilgiler aynı süreler içerisinde elektronik ortamda da sağlanabilir.

Kimlerden Ek Ücret Alınmaz?

Otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere aşağıda belirtilen kişiler ile a, b ve c bentlerinde sayılan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ek ücret alınamaz.

a) 1005 sayılı yasa hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler,

b) 2330 sayılı yasa hükümlerine göre aylık alan kişiler,

c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı yasa kapsamında aylık alanlar,

ç) Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Yasnın 21. maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar.

Otelicilik Hizmetlerinde Ek Ücret Uygulaması

Sözleşmeli/protokollü sağlık kurumları, asgari banyo, TV ve telefon bulunan;2 yataklı odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için SUT eki EK-2/B Listesinde 510.010 kod ile yer alan "Standart yatak tarifesi" işlem bedelinin 1,5 katını,tek yataklı odalarda ise 3 katını geçmemek üzere kişilerden ek ücret alabilir. Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için ise en fazla SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan "Gündüz yatak tarifesi" işlem bedelinin 3 katına kadar ek ücret alınabilir. SUT eki EK- 1/C Listesinde yer alan istisnai sağlık hizmetlerinde otelcilik hizmetleri için ayrıca ek ücret uygulanmaz.

İstisnai Sağlık Hizmetlerinde Ek Ücret Uygulaması?

Sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen ve SUT eki "İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesi" nde (EK-1/C) yer alan istisnai sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT ekilistelerde yer alan işlem bedellerinin 3 katını geçmemek üzere ek ücret alabilir. Sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları istisnai sağlık hizmeti olarak belirlenen işlemler için; yanında (*) işareti olup olmadığına bakılmaksızın EK-2/C Listesinden, işlemin sadece EK-2/B Listesinde yer alması halinde ise EK-2/B Listesindeki işlem bedelleri üzerinden ek ücret alabilir.