Hasta Hakları Aktivistleri Derneği

Bilgiler

Bilinmesi Gerekenler

Katılım Payı

Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade eder.
Katılım Payı Uygulanacak Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

a) Muayene katılım payı

b) İlaç katılım payı

c) Tıbbi malzeme katılım payı

- Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler katılım payı

- Ağız protezleri katılım payı

- Sağlık raporunda hayati öneme haiz olduğu belirtilmeyen diğer protezler ve ortezler katılım payı

d)Yardımcı üreme yöntemi tedavileri için katılım payı.

Muayene Katılım Payı Nedir?

Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payını ifade eder. (Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenleri hariç.)

Muayene Katılım Payı Ne Kadardır?

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 5 (beş) TL Özel sağlık hizmeti sunucularında 12 (oniki) TL Genel hükümler saklı kalmak kaydıyla; birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusuna yapılan başvurularda bu maddedebelirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 (beş) TL artırılarak tahsil edilir. Artırılan 5 (beş) TL’lik tutar;Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise eczanelerce kişilerden tahsil edilir.

Muayene Katılım Payı Nasıl Tahsil Edilir?

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucuları için; a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,

b) Diğer kişiler için eczanelerce, eczaneye ilk müracaatında kişilerden, tahsil edilir.

Özel sağlık hizmeti sunucuları için;

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,

b) Diğer kişiler için ayakta hekim ve dişhekimi muayenesi katılım payı sağlık hizmeti sunucusunca, "Yeşil alan muayenesi" sonucunda oluşan katılım payı ise eczanelerce, eczaneye ilk müracaatında kişilerden, tahsil edilir. Yurt dışı sigortalı muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için; resmi ve özel sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım payı sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden tahsil edilir.

İlaç Katılım Payı Nedir?

Kurumca bedeli karşılanan İlaçlar için Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden %10, diğer kişilerden %20 oranında katılım payı alınır.Ayrıca her bir reçete için;

a) 3 kutuya kadar (üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için 3 (üç) TL,

b) 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1 (bir) TL,

olmak üzere katılım payı alınır. Enjektabl formlar ile serum, beslenme ürünleri ve majistraller için kutu sayısına bakılmaksızın her bir kalem 1 kutu olarak değerlendirilir.Sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla Kurumun resmi internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayınlanan "Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi"nde(EK-4/D) yer alan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlar için bu maddede belirtilen katılım payları uygulanmaz ve kutu/kalem hesabında dikkate alınmaz.

İlaç Katılım Payı Nasıl Tahsil Edilir?

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle,

b) Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden,

c) Yurt dışından temin edilen ilaçlar için; ilaçları temin eden kuruluş tarafından kişilerden,şahıslar tarafından temin edilmesi halinde Kurum tarafından kişilerden, tahsil edilir.

Tıbbi Malzeme Katılım Payı Nedir?

Vücut dışı protez ve ortezlerden;

a) Görmeye yardımcı tıbbi malzemelerden,

b) Ağız protezlerinden (SUT eki "Diş Tedavileri Puan Listesi" nde (EK-2/Ç) yer alan 404.010,404.020, 404.030, 404.040, 404.050, 404.170, 404.180, 404.181, 404.190, 404.200, 404.201, 404.210, 404.220, 404.230, 404.360, 404.370, 404.380, 404.390, 404.400, 404.410, 404.420 kod numarasında sayılanlar),

c) Sağlık raporunda hayati öneme haiz olduğu belirtilmeyen diğer protezler ve ortezlerden,katılım payı alınır. Vücut dışı protez ve ortezlerden, Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10, diğer kişiler için %20 oranında katılım payı alınır. Ancak katılım payı tutarı vücut dışı protezveya ortezin alındığı tarihteki brüt asgarî ücretin %75’ini geçemez. %75’lik üst sınırın hesaplanmasındaher bir protez ve ortez bağımsız olarak değerlendirilir.

Tıbbi Malzeme Katılım Payı Nasıl Tahsil Edilir?

Görmeye yardımcı tıbbi malzemelere ilişkin katılım payı;

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle,

b) Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli optisyenlik müessesesi tarafından kişilerden, tahsil edilir.

Ağız protezlerine ilişkin katılım payı;

a) Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum veya kuruluşlarınca yapılan ağız protezi katılım payları, sağlık kurum veya kuruluşlarınca kişilerden,

b) Kurumla sözleşmesiz; serbest dişhekimlikleri ile sağlık kurum veya kuruluşlarında yaptırılan ağız protezi katılım payları, Kurumca ödeme aşamasında kişilerden, tahsil edilir.

Diğer vücut dışı protez ve ortez katılım payı;

Kişilerce temin edilen ve katılım payı tahsil edilmesi gereken vücut dışı protez ve ortezler için katılım payı, Kurumca ödeme aşamasında kişilerden tahsil edilir.

Sağlık kurumlarınca temin edilen ve SUT hükümleri gereği katılım payı tahsil edilmesi gereken tıbbi malzemelerin katılım payı tıbbi malzemeyi temin eden sağlık kurumlarınca kişilerden tahsil edilir.

Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri için Katılım Payı Nedir?

Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır.

Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri için Katılım Payı Nasıl Tahsil Edilir?

Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.

Hangi Durumlarda Katılım Payı Alınmaz?

(1)İş kazasına uğrayan ya da meslek hastalığına yakalanan sigortalılardan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için; - muayene katılım payı,
- ilaç katılım payı ve
- tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.

(2) Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri için;
- muayene katılım payı,
- ilaç katılım payı ve
- tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.

(3)5510 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için;
- muayene katılım payı,
- ilaç katılım payı ve
- tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.

(4) 5510 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde tanımlanan kontrol muayenelerinden;

(5) Acil servislerde verilen ve SUT eki "Hizmet Başı İşlem Puan Listesi" nde
(EK-2/B) yer alan 520.021 kodlu "Yeşil alan muayenesi" adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere acil servislerde verilen sağlık hizmetleri, bedeli Kurumca karşılanmayan ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayeneleri,
Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme yapılmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimi muayeneleri ile SUT’un 1.4.3 maddesinde belirtilen sağlık kurumları/kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde;- muayene katılım payı alınmaz.

(6) Kurumca finansmanı sağlanan kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri için;
- muayene katılım payı,
- ilaç katılım payı ve
- tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.

(7) Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen SUT Eki "Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi" nde (EK-1/A) yer alan kronik hastalıklarda,kişilerin bu hastalıkları ile ilgili uzmanlık dalındaki ayaktan muayenelerinde; - muayene katılım payı alınmaz. Ancak; aynı muayenede Kurumca belirlenen katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer almayan başka bir tanının da tespit edilmesi ve/veya bu tanıya yönelik tedavinin düzenlenmesi halinde muayene katılım payı alınır.

(8) Tetkik ve tahliller ile diğer tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlardan, yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlardan,sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla EK-4/D Listesinde yer alan ilaçlardan;
- ilaç katılım payı alınmaz.

(9)Tıbbi sarf malzemeleri ile SUT’un 1.8.3(1) fıkrasında yer almayan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz.

(10)Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetleri için;
- muayene katılım payı,
- ilaç katılım payı ve
- tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.

(11)1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden;
- Muayene katılım payı
- İlaç katılım payı
- Tıbbi malzeme katılım payı

- Yardımcı üreme yöntemi tedavileri için katılım payı alınmaz.

(12)3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden;
- Muayene katılım payı
- İlaç katılım payı
- Tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.

(13)2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden;
- Muayene katılım payı
- İlaç katılım payı
- Tıbbi malzeme katılım payı
- Yardımcı üreme yöntemi tedavileri için katılım payı alınmaz.

(14)2828 sayılı Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerden;
- Muayene katılım payı
- İlaç katılım payı
- Tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.

(15)Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden;
- Muayene katılım payı
- İlaç katılım payı
- Tıbbi malzeme katılım payı
- Yardımcı üreme yöntemi tedavileri için katılım payı alınmaz.

(16)Vazife malûllerinden;
- Muayene katılım payı
- İlaç katılım payı
- Tıbbi malzeme katılım payı
- Yardımcı üreme yöntemi tedavileri için katılım payı alınmaz.

(17)Kurumca iade alınan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz.

(18)Polis akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden;
- Muayene katılım payı
- İlaç katılım payı
- Tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.

(19)Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylardan;
- Muayene katılım payı
- İlaç katılım payı
- Tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.

(20)19.05.2011, 23.10.2011 ve 9.11.2011 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için;
- Tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.

(21)3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinde, bu kişilerden;
- Muayene katılım payı
- İlaç katılım payı
- Tıbbi malzeme katılım payı
- Yardımcı üreme yöntemi tedavileri için katılım payı alınmaz.